Fundacja Pruszyńscy
Bezinteresownie - potrzebującym
Serdecznie witamy na stronie FUNDACJI PRUSZYŃSCY.
Fundacja powstała w 2018 r. powstała z inicjatywy Rodziny Pruszyńskich, a jej głównym celem jest pomoc innym Rodzinom. Szczególną uwagę kierujemy w stronę najmłodszych oraz osób niepełnosprawnych i ich bliskich. Wierzymy, że podanie pomocnej dłoni tym, którzy jej potrzebują jest dobrem, które procentuje.

Cele fundacji

 1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a w szczególności dzieci
 2. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez udzielanie pomocy rodzinom biologicznym, rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka;
 3. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności dzieci;
 5. działalność na rzecz integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka;
 6. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 7. działalność charytatywna;
 8. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 10. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
 11. wypoczynek dzieci i młodzieży;
 12. pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;
 13. promocja i organizacja wolontariatu;
 14. działalność na rzecz organizacji oraz podmiotów, których cele są zbieżne z celami Fundacji.
Zanim do nas napiszesz...
... zapoznaj się proszę z tymi dokumentami
Napisz do nas!
Mail:
kontakt@fundacjapruszynscy.com.pl
Adres:
ul. Sokołowska 32B, 05-806 Sokołów
All photo and video materials belong to their owners and are used for demonstration purposes only. Please do not use them in commercial projects.
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website